: โรงเรียนตากพิทยาคม
   

วิสัยทัศน์ : ตากพิทยาคมเป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นนำ  เทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง , เอกลักษณ์ : โรงเรียนตากพิทยาคม  เป็นผู้นำทางวิชาการ , อัตลักษณ์ : ใฝ่เรียนใฝ่รู้  เชิดชูสถาบัน , ปรัชญาการศึกษา  “การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  หน้าหลัก    เอกลักษณ์ 
เอกลักษณ์
 

เอกลักษณ์ โรงเรียนตากพิทยาคม
โรงเรียนตากพิทยาคม  เป็นผู้นำทางวิชาการ

 

     ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน

                    “การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม”  

 

     จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาโรงเรียนตากพิทยาคม

โรงเรียนตากพิทยาคมมีจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล  สร้างคนไทยรุ่นใหม่ให้เป็นคนดีของสังคมโลก

 

     กระบวนการจัดการเรียนการสอนยึดแนวคิดปรัชญาการศึกษา

   ให้ผู้เรียนฝึกความคิด  คิดอย่างถูกวิธี  คิดอย่างมีระบบ   ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นความถนัด และความสนใจ สร้างเสริมระเบียบวินัย ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทางเนื้อหาวิชา โดยตรงตามคติพจน์ของ โรงเรียนที่ว่า  สุวิชชาโน  ภวํ  โหติ  แปลว่า  ผู้รู้ดี  เป็นผู้เจริญ

 

         การบริหารงานของผู้บริหาร

                    “ผู้มีความคิดกว้างไกล เป็นนักปฏิรูป ดำเนินงานในฐานะผู้นำ  เป็นคนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  ยึดหลักพรหมวิหาร 4  ยึดหลักเหตุผล ใช้กฎระเบียบอย่างมีเหตุผล

 

 

 

           ปรัชญาการศึกษาของครูโรงเรียนตากพิทยาคม

       “ครูเป็นผู้ถ่ายทอดศิลปวิทยาให้แก่ศิษย์ ชี้แนะให้ดำเนินชีวิตที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดีในด้าน
การคิด และประพฤติที่ดีงาม
  และเป็นผู้รอบรู้ และมีประสบการณ์ ยอมรับความแตกต่างของผู้เรียน”

 

วัฒนธรรมองค์กร

 1.  สามัคคีรักใคร่ ร่วมใจสร้างสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนา

 2.  ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ

          3.  ทำงานอย่างมีระบบ เคารพเหตุผล

 

      ลักษณะของนักเรียนตากพิทยาคม

                “นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม  จิตใจบริสุทธิ์  มีสติปัญญา  มีศักยภาพในตัวเอง  มีความสำนึกในหน้าที่ มีประโยชน์ต่อสังคมและสามารถเป็นประชาคมอาเซียนได้อย่างดี

 

      หลักสูตรของโรงเรียน

        “หลักสูตรที่สร้างให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก  ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนและบริหารการจัดการคุณภาพระดับมาตรฐานสากลโดยเน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง  เพื่อการสื่อสาร และปรับลดเนื้อหาที่ซ้ำซ้อน เพิ่มความเข็มข้นเนื้อหาหรือกิจกรรมที่สู่ความเป็นสากลเพิ่มเติม   

 

    การวัดผลและประเมินผล

        “วัดและประเมินผลเพื่อมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้  ลักษณะสำคัญและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

กลยุทธ์โรงเรียน

      กลยุทธ์โรงเรียน

1.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2.  พัฒนาคุณภาพครู

3.  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

4.  พัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม

5.  พัฒนาความโดดเด่นของอัตลักษณ์และเอกลักษณ์

6.  สร้างเสริมศักยภาพด้วยมาตรการส่งเสริม

7.  ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

 

 

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด Update : 1 พฤศจิกายน 2559 )

 

 

 
 
นางสคราญจิต ศริญญามาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
พฤษภาคม 2560
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560
 
 
 
 

 

 

 

 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 54.162.168.187
คุณเข้าชมลำดับที่ 5,583,318
 
โรงเรียนตากพิทยาคม
12 ถ.ท่าเรือ ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก
Tel : 055511134  Fax : 055540248
Email : mytakpit@hotmail.com