วิสัยทัศน์ : ตากพิทยาคมเป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นนำ  เทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง , เอกลักษณ์ : โรงเรียนตากพิทยาคม  เป็นผู้นำทางวิชาการ , อัตลักษณ์ : ใฝ่เรียนใฝ่รู้  เชิดชูสถาบัน , ปรัชญาการศึกษา  “การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

  หน้าหลัก    ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลพื้นฐาน
 

  โครงการเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (Pre-Engineering)

วิสัยทัศน์

โครงการเตรียมวิศวกรรมศาสตร์โรงเรียนตากพิทยาคมร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากมุ่งพัฒนา
นักเรียนให้เป็นคนดีมีศักยภาพด้านวิศวกรรมเป็นผู้นำและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ

1.  พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพด้านวิศวกรรมเป็นผู้นำและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

2.  ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.  ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนานวัตกรรมด้านวิศวกรรมที่หลากหลายและทันสมัย

 

เป้าหมาย

1.  นักเรียนมีศักยภาพด้านวิศวกรรมเป็นผู้นำและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

2.  นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. นักเรียนสามารถพัฒนานวัตกรรมด้านวิศวกรรมที่หลากหลายและทันสมัย

 

สมรรถนะหลัก

 

ความเป็นเลิศทางวิศวกรรม

 

 
 
นางสคราญจิต ศริญญามาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
มีนาคม 2560
อา พฤ
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 29 มีนาคม 2560
 
 
 
 

 

 

 

 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 9 คน
หมายเลข IP 54.211.104.247
คุณเข้าชมลำดับที่ 5,243,991
 
โรงเรียนตากพิทยาคม
12 ถ.ท่าเรือ ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก
Tel : 055511134  Fax : 055540248
Email : mytakpit@hotmail.com