: โรงเรียนตากพิทยาคม
   

วิสัยทัศน์ : ตากพิทยาคมเป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นนำ  เทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง , เอกลักษณ์ : โรงเรียนตากพิทยาคม  เป็นผู้นำทางวิชาการ , อัตลักษณ์ : ใฝ่เรียนใฝ่รู้  เชิดชูสถาบัน , ปรัชญาการศึกษา  “การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  หน้าหลัก    พันธกิจ 
พันธกิจ
 

 พันธกิจ

  1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมตาม คุณลักษณะ

     อันพึงประสงค์ และค่านิยมที่งดงาม บนพื้นฐานความเป็นไทย  และดำรงตนตามหลักปรัชญาของ  

     เศรษฐกิจพอเพียง

  2.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

  3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลกที่ดี  มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และ

     สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษา

  4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด  และใช้ความคิดใน

     การสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ

  5. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน  ให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันอย่าง

     มีคุณค่าและมีความสุข

  6. พัฒนาศักยภาพของครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี

     และการใช้วิจัยเพื่อพัฒนาตนเองและผู้อื่น

  7. ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูเป็นครูมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ให้เป็น

     ห้องเรียนคุณภาพ

  8. ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้  เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้

     ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  9. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล  และพัฒนาหลักสูตร

     ทางเลือกที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล

10. จัดหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพตามความต้องการ

     ของผู้เรียน

11. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

12. ส่งเสริมให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

13. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

14. กำหนดมาตรการส่งเสริมภายในและภายนอกที่สอดคล้องกับนโยบายให้สามารถยกระดับศักยภาพ

     สถานศึกษาและผู้เรียน

15. สถานศึกษาส่งเสริมการจัดแหล่งเรียนรู้ บรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

 

 

 
 
( ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด Update : 1 พฤศจิกายน 2559 )
 
 
 
 
 
นางสคราญจิต ศริญญามาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
พฤษภาคม 2560
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560
 
 
 
 

 

 

 

 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 54.162.168.187
คุณเข้าชมลำดับที่ 5,583,286
 
โรงเรียนตากพิทยาคม
12 ถ.ท่าเรือ ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก
Tel : 055511134  Fax : 055540248
Email : mytakpit@hotmail.com