: โรงเรียนตากพิทยาคม
  หน้าหลัก    ลิงค์ 
ลิงค์
 
 คำสั่งโรงเรียนตากพิทยาคม ปี 2559
    คำสั่งที่ 349/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559   /web1/file_editor/file/datadownload/349.pdf
    คำสั่งที่ 350/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะครูจัดกิจกรรมการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ปี 2559   /web1/file_editor/file/datadownload/350.pdf